Project Fietsverbindingen de Kempen

Ambitie

In de Brainportregio willen we de fiets een volwaardig alternatief laten zijn voor de auto. Als Kempengemeenten werken we mee in het realiseren van deze ambitie. Dit is ook opgenomen in de mobiliteitsstrategie De Kempen, die in december 2020 door vier Kempische gemeenteraden is vastgesteld.

Dit doen we door het realiseren en/of optimaliseren van directe, veilige en snelle fietsverbindingen tussen werk- en woongebieden. De ambitie hierbij ligt hoog en uitgangspunt voor deze snelle fietsverbindingen is kwaliteit snelfietsroute, waar dit mogelijk is.. Een snelfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Het gaat er niet om dat je hard fietst op een snelfietsroute, maar dat je gemakkelijk door kunt fietsen. Of je nu op een gewone stadsfiets, e-bike, e-step of bakfiets rijdt.

We bouwen aan een netwerk van snelle fietsverbindingen tussen Reusel, via Bladel, Eersel en Veldhoven naar Eindhoven en vanuit Bergeijk via Veldhoven naar Eindhoven. Reizigers die gebruik maken van het nieuw te realiseren vervoersknooppunt nabij Eersel-A67 bieden we een directe snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied, zodat hier keuzemogelijkheden ontstaan. Door de aanwezigheid van brede en comfortabele fietspaden wordt de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel voor woon-werkverkeer binnen een straal van 15-20 kilometer om zowel het stedelijk als landelijk gebied te bereiken. Ook hopen we hiermee te bereiken dat er minder files zijn op de A67 en de auto minder gebruik wordt.

Lobby

Met de start van het project is een lobby opgestart om het project integraal onder de aandacht te brengen bij de Provincie Noord-Brabant en het Rijk. Daarnaast maakt het project onderdeel uit van de korte termijn maatregelen van de Randweg A2 Eindhoven Met deze lobby wordt het belang van het project uitgedragen maar wordt ook concreet gezocht naar cofinancieringsmogelijkheden.

Informatiebijeenkomst

Als vijf gemeenten willen we graag bovenstaande ambitie realiseren. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers!  We staan echter nog aan het begin van onze gedachtevorming. In deze studiefase van het project (2021) kiezen we voor communicatie met dorps- en kernraden. In 2021 hebben we het doel om tot een voorlopig ontwerp te komen voor de fietsverbindingen welke onderdeel uitmaken van het project Fietsverbindingen de Kempen. Daarnaast zijn we op zoek naar het meest geschikte tracé. Vanaf 2022 worden de voorlopige ontwerpen nader uitgewerkt en gaan we uiteraard ook direct betrokkenen en aanwonenden informeren en uitnodigen om mee te praten. Daarnaast worden vanaf 2022 en verder de ruimtelijke procedures opgestart.

Op dinsdagavond 20 juli van 19.00 tot 20.30 uur organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst. Op deze avond werden raads- en commissieleden en buurtschappen, wijkplatforms, dorps- en kernraden, ondernemersverenigingen en industriegroepen uit vier van de vijf gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- de Mierden en Veldhoven) die op de route van het geplande tracé liggen uitgenodigd.

Voor de gemeente Bladel geldt dat Bladel wel deelneemt in dit project maar de actieve participatie combineert met het project N284 (zie ook www.N284.nl voor meer informatie over dit traject).