Het project ‘Diepvelden Eersel – Bergeijk – N397’ (voorheen Middenweg) maakt onderdeel uit van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarmee draagt de nieuwe weg (en het hele project) bij aan de doelstelling van het gebiedsakkoord N69 om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de grenscorridor N69 te verbeteren. Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Dit sluipverkeer komt nu vooral uit Bergeijk en de achterliggende gebieden. Het zijn mensen die via Eersel een route naar Veldhoven en Eindhoven zoeken.

Met de aanleg van de Diepveldenweg komt er een 60 km/uur weg met een lengte van ongeveer 4.900 meter. Deze begint op het zuidelijke deel van de Stökskesweg bij industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk. De weg loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwest kant van Bergeijk naar de Provincialeweg N397. Daar wordt de weg ter hoogte van de Boevenheuvel met een rotonde aangesloten. Bij de kruising van de nieuwe Diepveldenweg met Stokkelen/Eerselsedijk komt een kruising met voorrang voor het verkeer op de nieuwe weg. Om een veilige oversteek te maken voor fietsers en voetgangers worden hier twee (kleine) fietstunnels gerealiseerd voor langzaam verkeer in de richting Bergeijk en Eersel (vice versa) op de Bergeijkesedijk/Stokkelen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant.

Laatste ontwikkelingen aanleg Diepveldenweg

  • Langdurige afsluiting Stokkelen/ Bergeijksedijk

    Maandag 15 februari 2021 start de aannemer met de uitvoering van werkzaamheden voor de bouw van een tweetal fietstunnels en een ovatonde aan de Stokkelen. De werkzaamheden zijn naar verwachting halverwege juli 2021 gereed.

  • In de week van 16 november 2020 gaat de aannemer starten met aanleg van het fietspad op industrieterrein de Waterlaat.
  • Vanaf 26 oktober tot en met eind november is Hooge Berkt afgesloten om de nieuwe oversteek met de Diepveldenweg te maken.
  • Het streven is medio 2020 de grondverwerving definitief af te ronden.
  • In de periode vanaf maart wordt in fasen archeologisch onderzoek op een aantal percelen uitgevoerd. De aannemer is in september 2020 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
  • In juli/augustus zijn in aanloop naar de start van de uitvoering de kabels en leidingen verlegd ter hoogte van Stokkelen en Bergeijksedijk.
  • Eind februari 2020 stelde de gemeenteraad van Bergeijk het bestemmingsplan van het deel van de Diepveldenweg op grondgebied van de gemeente Bergeijk vast. Begin maart 2020 deed de gemeenteraad van Eersel hetzelfde voor het deel op grondgebied van de gemeente Eersel.

Planning

  • Het streven is de nieuwe weg in het 3e kwartaal van 2021 in gebruik te kunnen nemen.

Contactinformatie

Contactpersoon:  Roy Cornelissen
Telefoonnummer: (0497)551455
E-mail: info@bergeijk.nl