Pagina opties

Groter

Achtergrondinformatie

Visie op de mobiliteit in de Kempen

De Brabantse Kempengemeenten beschikken over een goed innovatieklimaat, vooral vanwege hun ligging binnen Brainport. Deze regio wordt beschouwd als een van de belangrijkste kennis- en innovatieregio’s van Europa. Er wonen 70.000 mensen en het bedrijfsleven telt meer dan 650 ondernemingen. Vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. Daarnaast werkt Bergeijk (gezien de belangen in het kader van de N69) ook samen in regio Zuid met gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
We werken aan een excellente regio waardoor een betere duurzame toekomst voor al onze inwoners en ondernemers ontstaat. Naast de samenwerking binnen de Kempen bundelen we ook de krachten in de regio Zuidoost-Brabant. De regionale samenwerking heeft geleid tot de gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. De speerpunten van de samenwerking van de Kempengemeenten zijn:

Versterken van de economische toplocatie die de Kempen is, door de bereikbaarheid van de maakindustrie, landbouw- en vrijetijdseconomie te verbeteren

In 2016 is de regio de Kempen genomineerd als één van de 21 ‘Smart Manufacturing Regions’ wereldwijd. ‘Slim maken‘ vormt het profiel van de Kempen. Maakindustrie en landbouwsector staan aan de basis van de bedrijvigheid in de Brabantse Kempen. Naast de maakindustrie is recreatie en toerisme een belangrijke economische sector voor de Kempen. De locaties waar deze bedrijvigheid plaats vindt, moeten goed bereikbaar zijn.

Het woon- en leefklimaat in de Kempen verbeteren door de bereikbaarheid van zorg-, onderwijs- en winkelvoorzieningen voor de Kempenaren te verbeteren en de overlast van verkeer in woongebieden te beperken

We willen investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van kernen en dorpen. Daarbij hebben we hoge ambities rondom gezondheid en duurzaamheid in de woon- en leefomgeving. Dit staat op gespannen voet met de bereikbaarheid voor auto- en vrachtverkeer. De fiets speelt echter een belangrijke rol in het bereiken van deze ambitie. We investeren bijvoorbeeld in snelle fietsverbindingen naar het stedelijk gebied. Ook investeren we in alternatieve vormen van openbaar vervoer (slimme mobiliteitsoplossingen) om de bereikbaarheid te vergroten. We beperken het doorgaande autoverkeer en de verkeersonveiligheid en overlast door zwaar verkeer.

Bijdragen aan de Kempische energietransitie door het stimuleren van het gebruik van duurzame vormen van vervoer.

De Kempengemeenten spreken in hun Klimaatvisie de ambitie uit om energieneutraal te zijn in 2025. Door schoner, slimmer en zuiniger om te gaan met de ruimte en grondstoffen optimaal te (her)benutten. We willen werken en leven in een klimaatbestendige, gezonde en duurzame omgeving. In samenwerking met de provincie zetten we in op openbaar vervoer op duurzame energie (elektrische bussen) en stimuleren wij het gebruik van elektrische voertuigen en de fiets door investeringen in de infrastructuur. Aanvullend worden de mogelijkheden verkend van het combineren van energieopwekking met infrastructuur en het circulair bouwen van de Kempische wegen.

Slimme mobiliteit

De Kempengemeenten zetten zich in om innovatieve en slimme oplossingen op het gebied van slimme mobiliteit of ‘SMART Mobility’ te realiseren. Door de efficiëntie van mobiliteit te verbeteren zorgen we samen voor beter gebruik van bestaande infrastructuur en een lager energiegebruik van vervoer. We ontwikkelen samen met de markt snelle en comfortabele mobiliteitsdiensten in de Kempen en tussen de Kempen en het stedelijk gebied.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt vanuit de Kempen voornamelijk gebruikt voor verplaatsingen richting Eindhoven en Tilburg. We willen het aandeel van openbaar vervoer in het woon-werkverkeer verder vergroten. Het huidige openbaar vervoer netwerk ontsluit niet alle kleine kernen in de Kempen, zoals Weebosch, Netersel, Hulsel en Knegsel. We zetten daarom in op een nieuw slim systeem van kleinschalig openbaar vervoer dat bereikbaar is voor alle Kempenaren. Dit kunnen kleinschalige bus- en/of taxidiensten zijn, een dorpsauto of de ontwikkeling en stimulering van het gebruik van app’s om samen te rijden. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn als aanvulling op het huidige openbaar vervoer voor met name de avond- en ochtenduren.

Autoverkeer

Door de regionale strategie om het autoverkeer zo snel mogelijk via de belangrijkste toegangswegen naar de autosnelwegen te geleiden en door de realisatie van de N69, wordt de verkeersdruk op de snelwegen rondom Eindhoven groter. We zetten ons in voor het blijvend functioneren van dit hoofdwegennet dat van cruciaal  belang is voor de economische positie van de Kempen. Cruciaal hierbij is de doorstroming van de A67 en het goed functioneren van de aansluiting van de N69. We verbeteren de bereikbaarheid door het optimaliseren van belangrijke toegangswegen tot de Kempen (provinciale wegen N69-Westparallel, N69 zuid, N284 Hapert-Reusel, N269 Reusel-Tilburg) en we realiseren nieuwe wegen zoals de Diepveldenweg tussen Eersel en Bergeijk.
Ook onderzoeken we mogelijkheden om industrieterreinen De Sleutel en Kleine Hoeven beter te ontsluiten naar de N284. Verder nemen we waar nodig en waar mogelijk leefbaarheidsmaatregelen door bepaalde wegen (zoals de Wilhelminalaan/Turnhoutseweg in Reusel) af te waarderen of juist op te waarderen (zoals de Knegselsedijk in Duizel). 

Fietsverkeer

Binnen de Kempen willen we de fiets een volwaardig alternatief laten zijn voor de auto. We investeren in het realiseren of optimaliseren van directe en snelle verbindingen tussen werk- en woongebieden. Zo staan nieuwe snelle verbindingen op het programma tussen Reusel en Veldhoven en tussen Bergeijk en Eindhoven. In dorpen en woongebieden krijgt de fiets voorrang ten opzichte van de auto. In het kader van de Bereikbaarheidsagenda worden meerdere regionale fietsverbindingen gerealiseerd.