Pagina opties

Groter

Aanleg Diepveldenweg Eersel - Bergeijk

Het project ‘Diepvelden Eersel – Bergeijk – N397’ (voorheen Middenweg) maakt onderdeel uit van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarmee draagt de nieuwe weg (en het hele project) bij aan de doelstelling van het gebiedsakkoord N69 om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de grenscorridor N69 te verbeteren.
Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Dit sluipverkeer komt nu vooral uit Bergeijk en de achterliggende gebieden. Het zijn mensen die via Eersel een route naar Veldhoven en Eindhoven zoeken.

Met de aanleg van de Diepveldenweg komt er een 60 km/uur weg met een lengte van ongeveer 4.900 meter. Deze begint op het zuidelijke deel van de Stökskesweg bij industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk. De weg loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwest kant van Bergeijk naar de Provincialeweg N397. Daar wordt de weg ter hoogte van de Boevenheuvel met een rotonde aangesloten. Bij de kruising van de nieuwe Diepveldenweg met Stokkelen/Eerselsedijk komt een kruising met voorrang voor het verkeer op de nieuwe weg. Om een veilige oversteek te maken voor fietsers en voetgangers worden hier twee (kleine) fietstunnels gerealiseerd voor langzaam verkeer in de richting Bergeijk en Eersel (vice versa) op de Bergeijkesedijk/Stokkelen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord- Brabant.

Laatste ontwikkelingen

  • Na de vaststelling van het landschappelijk- en verkeerskundig ontwerp zijn de gemeenten eind juni 2018 begonnen met de bestemmingsplanprocedure. Vanaf dat moment heeft het voorontwerp bestemmingsplan bij beide gemeenten ter inzage gelegen.Tevens wordt werk gemaakt van de grondverwerving. De eerste percelen zijn reeds verworven. Parallel aan de grondverwerving en de bestemmingsplanprocedure zijn ook de eerste voorbereidingen voor de verdere technische uitwerking gestart.
  • Het project Diepveldenweg is ingediend als pilot project ‘Smart Roads’ in het kader van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. Als de aanvraag gehonoreerd wordt gaan we kijken op welke wijze we innovatieve en slimme uitvoeringstechnieken kunnen toepassen op de aanleg van de nieuwe weg.

Planning

  • Het voornemen is om in het midden van 2019 de bestemmingsplannen aan de gemeenteraden van de gemeenten Bergeijk en Eersel aan te bieden.
  • Geplande start uitvoering 1e kwartaal 2020.

Contactinformatie

Contactpersoon:  Roy Cornelissen
Telefoonnummer: (0497)551455
E-mail: info@bergeijk.nl